AGB

Servicevoorwaarden
Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

1 TOEPASSINGSGEBIED

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de verhuur van hotelkamers voor accommodatie en alle andere diensten en leveringen die het hotel in dit verband voor de klant verricht (hotelaccommodatiecontract). De term "hotelaccommodatiecontract" omvat en vervangt de volgende termen: accommodatie, gastenverblijf, hotel, hotelkamercontract.

 • 1.2 Voor het onder- of weer verhuren van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande toestemming van het hotel in tekstvorm vereist, waarbij van art. 540 lid 1 zin 2 BGB wordt afgezien, tenzij de klant een consument is.

 • 1.3 Algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

2 CONCLUSIE VAN CONTRACT, PARTNER, BEPERKING VAN BEPERKINGEN

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

 • 2.1 Contractuele partners zijn het hotel en de klant. Het contract komt tot stand wanneer het hotel de aanvraag van de klant accepteert. Het staat het hotel vrij om de kamerreservering in tekstvorm te bevestigen.

 • 2.2 Alle vorderingen tegen het hotel verjaren een jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn. Schadeclaims vervallen afhankelijk van de kennis over vijf jaar, tenzij ze gebaseerd zijn op letsel aan leven, lichaam, gezondheid of vrijheid. Deze vorderingen tot schadevergoeding verjaren na tien jaar, ongeacht kennis. De verkorting van de verjaringstermijn is niet van toepassing op claims die zijn gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het hotel.

3 DIENSTEN, PRIJZEN, BETALING, VERREKENING

 • 3.1 Het hotel is verplicht de door de klant gereserveerde kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

 • 3.2 De klant is verplicht de door het hotel overeengekomen of geldende prijzen voor aangeboden kamers en voor andere gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor diensten die rechtstreeks door de klant of via het hotel zijn besteld, die door derden worden geleverd en door het hotel worden betaald.

 • 3.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de belastingen en lokale heffingen die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Niet inbegrepen zijn lokale belastingen die de gast verschuldigd is volgens de lokale wetgeving, zoals toeristenbelasting. Bij wijziging van de wettelijke omzetbelasting of de invoering, wijziging of afschaffing van lokale belastingen over het prestatieobject na het sluiten van de overeenkomst worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast. In het geval van overeenkomsten met consumenten is dit alleen van toepassing als de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst meer dan vier maanden bedraagt.

 • 3.4 Het hotel kan zijn toestemming geven voor een latere vermindering van het aantal geboekte kamers, de hoteldiensten of de verblijfsduur van de klant, zoals gevraagd door de klant, afhankelijk van de prijs van de kamer en / of andere hoteldiensten die stijgen.

 • 3.5 Hotelfacturen zonder vervaldatum zijn betaalbaar binnen tien dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek. Het hotel kan te allen tijde onmiddellijke betaling van opeisbare vorderingen van de klant eisen. In geval van betalingsachterstand is het hotel gerechtigd de respectievelijk geldende wettelijke vertragingsrente te vorderen ter hoogte van momenteel 8% of, in geval van rechtshandelingen waarbij een consument betrokken is, 5% boven de basisrente. Bovendien is een eenmalige verwerkingsvergoeding van EUR 50 verschuldigd. Het hotel behoudt zich het recht voor om bewijs te overleggen van grotere schade.

 • 3.6 Het hotel heeft het recht om bij het sluiten van de overeenkomst een passende aanbetaling of borg van de klant te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen in tekstvorm in het contract worden overeengekomen. In het geval van vooruitbetalingen of waarborgsommen voor pakketreizen blijven de wettelijke bepalingen onaangetast.

 • 3.7 In gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld de betalingsachterstand van de klant of uitbreiding van de omvang van het contract, heeft het hotel het recht om een ​​aanbetaling of borg in de zin van punt 3.6 hierboven te doen of een verhoging van de aanbetaling of borgsom die in het contract is overeengekomen tot het volledige bedrag, zelfs na het sluiten van het contract tot aan het begin van het verblijf om de overeengekomen vergoeding te eisen.

 • 3.8 Het hotel heeft ook het recht om aan het begin en tijdens het verblijf van de klant een gepaste vooruitbetaling of borg te vragen in de zin van paragraaf 3.6 hierboven voor bestaande en toekomstige claims uit het contract, tenzij een dergelijke betaling al is gedaan in overeenstemming met paragraaf 3.6 en / of paragraaf 3.7 hierboven. werd gedaan.

 • 3.9 De klant kan een onbetwiste of wettelijk bindende claim alleen verrekenen met een claim van het hotel.

4 INTREKKING DOOR DE KLANT (ANNULERING, ANNULERING) / GEEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET HOTEL (NO SHOW)

 • 4.1 De klant kan zich alleen uit het met het hotel gesloten contract terugtrekken als in het contract uitdrukkelijk een herroepingsrecht is overeengekomen, een ander wettelijk herroepingsrecht bestaat of als het hotel uitdrukkelijk akkoord gaat met de annulering van het contract. De instemming met een herroepingsrecht en elke toestemming voor het annuleren van een contract moet schriftelijk worden gedaan.

 • 4.2 Indien tussen het hotel en de klant een datum voor kosteloze herroeping van de overeenkomst is afgesproken, kan de klant de overeenkomst tot die tijd herroepen zonder dat het hotel aanleiding geeft tot betaling of schadevergoeding. Het herroepingsrecht van de klant vervalt als hij zijn recht om zich terug te trekken uit het hotel voor de afgesproken datum niet uitoefent.

 • 4.3 Indien een herroepingsrecht niet is overeengekomen of reeds is verlopen, er ook geen wettelijk herroepings- of beëindigingsrecht is en het hotel niet akkoord gaat met een annulering van de overeenkomst, behoudt het hotel het recht op de overeengekomen vergoeding ondanks het niet gebruiken van de dienst. Het hotel moet de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen crediteren, evenals de bespaarde kosten. Als de kamers niet aan iemand anders worden verhuurd, kan het hotel een forfaitaire aftrek toepassen voor bespaarde kosten. In dit geval is de klant verplicht om ten minste 80% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor overnachtingen met of zonder ontbijt en voor forfaitaire arrangementen met diensten van derden, 70% voor halfpension en 60% voor volpension. Het staat de klant vrij om te bewijzen dat de bovengenoemde claim niet is ontstaan ​​of niet is ontstaan ​​in het vereiste bedrag.

5 INTREKKING DOOR HET HOTEL

 • 5.1 Indien is overeengekomen dat de klant zich binnen een bepaalde periode kosteloos uit het contract kan terugtrekken, heeft het hotel het recht om gedurende deze periode uit het contract te herroepen indien er vragen zijn van andere klanten over de contractueel geboekte kamers en de klant op verzoek van het hotel met redelijke Het stellen van een termijn doet geen afstand van zijn herroepingsrecht.

 • 5.2 Indien een vooruitbetaling of borgsom overeengekomen of aangevraagd in overeenstemming met paragraaf 3.6 en / of paragraaf 3.7 niet wordt gedaan, zelfs niet nadat een redelijke uitstelperiode is verstreken die door het hotel is vastgesteld, heeft het hotel ook het recht om zich terug te trekken uit het contract.

 • 5.3 Bovendien heeft het hotel het recht om zich buitengewoon uit het contract terug te trekken om een ​​objectief gerechtvaardigde reden, vooral als

  • Overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, maken het onmogelijk om het contract na te komen;

  • Kamers of kamers zijn op verwijtbare wijze geboekt met misleidende of valse informatie of met het verhullen van essentiële feiten; De identiteit van de klant, de solvabiliteit of het verblijfsdoel kunnen essentieel zijn;

  • het hotel gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de dienst de vlotte bedrijfsvoering, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of organisatie van het hotel;

  • het doel of de oorzaak van het verblijf is illegaal;

  • er is een overtreding van bovengenoemde paragraaf 1.2

 • 5.4 De gerechtvaardigde intrekking door het hotel rechtvaardigt de aanspraak van de klant op schadevergoeding niet.

6 KAMER BESCHIKBAARHEID, LEVERING EN RETOUR

 • 6.1 De klant heeft geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde kamers, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 • 6.2 Geboekte kamers staan ​​vanaf 15.00 uur op de afgesproken aankomstdatum voor de klant ter beschikking. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.

 • 6.3 Op de overeengekomen vertrekdag dienen de kamers uiterlijk om 11.00 uur te zijn verlaten en ter beschikking gesteld van het hotel. Daarna kan het hotel, vanwege het laattijdig verlaten van de kamer, 50% van de volledige accommodatieprijs (catalogusprijs) in rekening brengen voor gebruik buiten het contract tot 18:00 uur en 90% vanaf 18:00 uur. Dit rechtvaardigt geen contractuele aanspraken van de klant. Het staat hem vrij te bewijzen dat het hotel geen of aanzienlijk lagere aanspraak op gebruiksvergoeding heeft.

 • 6.4 Gasten met honden dienen de volgende regels in acht te nemen: Om hygiënische redenen dienen honden uit de buurt van het ontbijtbuffet te blijven. Honden mogen in de daarvoor bestemde kamers het bed niet betreden. Anders is er een speciale schoonmaak nodig en worden de kosten van € 150, - in rekening gebracht aan de gast.

 

7 AANSPRAKELIJKHEID VAN HET HOTEL

 • 7.1 Het hotel is aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid waarvoor het verantwoordelijk is. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door het hotel of een opzettelijke of nalatige schending van typische contractuele verplichtingen door het hotel. Een plichtsverzuim door het hotel is gelijk aan dat van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij anders geregeld in dit artikel 7. Mochten er storingen of tekortkomingen in de dienstverlening van het hotel optreden, dan zal het hotel proberen om de situatie te verhelpen als de klant hiervan op de hoogte wordt of als de klant onmiddellijk een klacht indient. De klant is verplicht het voor hem redelijke doen om de storing te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

 • 7.2 Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor binnengebrachte zaken volgens de wettelijke bepalingen. Het hotel raadt aan om de hotel- of kamerkluis te gebruiken. Indien de gast geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan 800 euro of andere zaken met een waarde van meer dan 3.500 euro wil inbrengen, vereist dit een aparte bewaarovereenkomst met het hotel.

 • 7.3 Indien de klant, zelfs tegen betaling, een parkeerplaats in de garage van het hotel of op de parkeerplaats van het hotel ter beschikking krijgt, is dit geen bewaarovereenkomst. In geval van verlies van of schade aan motorvoertuigen die geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn op het hotelterrein en hun inhoud, is het hotel alleen aansprakelijk in overeenstemming met de voorgaande paragraaf 7.1, zinnen 1 tot 4.

 • 7.4 Wekdienst wordt door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd Berichten, post en zendingen van goederen voor gasten worden met zorg behandeld. Het hotel zal dit tegen betaling bezorgen, opslaan en - op verzoek - doorsturen. Het hotel is alleen aansprakelijk in overeenstemming met de voorgaande paragraaf 7.1, zinnen 1 t / m 4.

8 SLOTBEPALINGEN

 • 8.1 Wijzigingen en aanvullingen op het contract, de acceptatie van sollicitaties of deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.

 • 8.2 Plaats van uitvoering en betaling en de exclusieve bevoegde rechtbank - ook voor geschillen over cheques en wissels - is de Bad Münstereifel Kreis Euskirchen NRW bij commerciële transacties. Als een contractpartner voldoet aan de vereisten van § 38 (2) ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank de Bad Münstereifel Kreis Euskirchen NRW.

 • 8.3 Duits recht is van toepassing. De toepassing van het VN-kooprecht en het wetsconflict is uitgesloten.

 • 8.4 Indien individuele bepalingen van deze algemene voorwaarden onwerkzaam of nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

LHZ-Logo-20mm-300dpi.png